Logo hoctoan.net
  TRUNG TÂM HỌC TOÁN hoctoan.net  
  Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng  
   
Trang chủ
Giới thiệu
Hướng dẫn
Đăng ký
Chương trình
  Môn toán cấp 2
  Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học 6
  Công thức hình học 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học 8
  Công thức đại số 9
  Công thức hình học 9
  Công thức toán học cấp 2
  Bài tập
  Môn toán cấp 3
  Toán chuyên đề
Form mẫu
Liên hệ

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 7

Phần số học Chương I – Số hữu tỉ. Số thực
  1. Tập hợp các số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Xem
  2. Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Xem
  3. Lũy thừa của 1 số hữu tỉ Xem
  4. Tỉ lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau Xem
  5. Số thập phân hữu hạn; vô hạn tuần hoàn Xem
  6. Làm tròn số Xem
  7. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc 2 Xem
  8. Số thực Xem
  9. Bảng ký hiệu các tập hợp số: số tự nhiên: N; số nguyên: Z; số hữu tỉ: Q; số vô tỉ: I; số thực: R Xem
Chương II – Hàm số và đồ thị
  1. Đại lượng tỉ lệ thuận; tỉ lệ nghịch Xem
  2. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị hàm số y=ax Xem
Phần đại số Chương III – Thống kê
  1. Thu thập số liệu thống kê. Tần số
Xem
  2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu. Biểu đồ Xem
  3. Số trung bình cộng Xem
Chương IV – Biểu thức đại số
  1. Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số Xem
  2. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng Xem
  3. Đa thức. Cộng trừ đa thức Xem
  4. Đa thức 1 biến. Cộng trừ Đa thức 1 biến Xem
  5. Nghiệm của Đa thức 1 biến Xem
Phần hình học Chương I – Đường thẳng vuông góc; song song
  1. Hai góc đối đỉnh Xem
  2. Hai đường thẳng vuông góc Xem
  3. Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng Xem
  4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song Xem
  5. Từ vuông góc đến song song. Định lí Xem
Chương II – Tam giác
  1. Tổng 3 góc của 1 tam giác Xem
  2. Hai tam giác bằng nhau Xem
  3. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác: c.c.c; c.g.c; g.c.g Xem
  4. Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác vuông cân Xem
  5. Định lí Pi-ta-go Xem
  6. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Xem
  7. Bảng tổng hợp các trường hợp bằng nhau của tam giác; các tam giác đặc biệt Xem
Chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng qui trong tam giác
  1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác Xem
  2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Xem
  3. Quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác. Bất đẳng thức tam giác Xem
  4. Tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác Xem
  5. Tính chất tia phân giác của 1 góc Xem
  6. Tính chất 3 đường phân giác của tam giác Xem
  7. Tính chất đường trung trực của 1 đoạn thẳng Xem
  8. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác Xem
  9. Tính chất 3 đường cao của tam giác Xem
  10. Bảng tổng hợp các đường trong tam giác Xem

 

Banner odau.info chúc mừng năm mới 2021
Địa chỉ - Chỉ đường Cẩm nang - Tư vấn Giáo dục - Du học